Wat is waarheid, en hoe definiëren we dat ?

Wanneer we waarheid willen definieren, moeten we weten waarheid is. Waarheid is, datgene, wat onontkentbaar, en onvergaand, is, binnen het kader van de (natuurkundige) wetten van het bestaan, de realiteit. Waarheid is de voorganger van werkelijkheid, en het gevolg, en de essentie, van dat wat waarheid gemanifesteerd maakt als werkelijkheid, realiteit.

Werkelijkheid

Wanneer we hier over nadenken, is het zinvol om ook werkelijkheid te beijken, en dit te onderscheiden van realiteit. Het is het meest helder en basaal om te stellen dat, wanneer iets werkelijk is, iets (zo) (uit)werkt. Werkelijkheid werkt (uit), en heeft een reden, oorzaak of begin. Als je dit begrijpt, begrijp je dat ook leugens de oorzaak kunnen zijn van werken, welke de mens, toekomen, als werken, deze als (van) de werkelijkheid, zonder de leugen er achter op te vallen of te zien.

Essentie

Ook hier, ook vergeleken met realiteit, is de oorzaak van de werking, of het of een bestaan, bepalend, in of iets als waarheid gekenmerkt kan worden. Wil je nagaan of iets waar is, dan moet je de aandacht vestigen op essentie, gevolg en behoud. Essentie is de beginende, middenste, als ook basale bestaansvorn van alle dingen, zo ook van werkelijkheid en realiteit.

Over het algemeen leeft een mens pas productief, ontwikkelend, als men onderscheid weet te maken tussen waarachtige blijvende bestaansvormen, en de tijdelijke, leugens.

Je kan pas stellen dat iets waar is als het een bestaanszekerheid heeft, en niet kan worden  tegengesproken, of weerlegd. Leugen kan zich laten weerleggen, waarheid echter niet. Waarheid is onomstotelijk, en ontgenroepelijk. Om de waarheid te benaderen, hoef je geen moeite te doen. De warheid is om je heen. We dienen echter onderscheid te maken met dat wat naast waarheid bestaat, of ook als tegenhanger; leugen.

Wanneer we kijken naar bestaansvormen binnen onze werkelijkheid, als ook realiteit, dan kijken we naar de verschijning zelf, als ook naar de oorzaak, bron of essentie. Of de bron, de oorzaak of essentie, wetmatige grondslag vind, of vastgesteld of verzekerd is, bepaalt mede, of iets, dat wil zeggen, het gemanifesteerde, waar is, en als waarheid getypeerd moet worden, en erkend. Het onontstaanbare aan een zeker bestaan, maakt dat iets zich als waarheid kwalificeert.

Werkelijkheid zelf is niet onontstaanbaar. Wanneer een leugen verwijdert wordt, of word weerlegd, of waarachtig wordt tegengesproken, zal deze zich niet meer uitmonden als werkelijkheid. De voorheen gemanifesteerde werkelijkheid, die voor waar werd aangenomen, is verdwenen. Het leven zelf blijkt vatbaar voor waarheid en leugen, en je zou dan ook kunnen zoeken naar zoiets als de ware realiteit, en ofwerkelijkheid. Waarheid is de essentie van realiteit en werkelijkheid. Omdat dat zo is, zijn mensen geneigd de werkelijkheid voor waar aan te nemen, of herkennen of verdenken het enkel maar zo. Ook iets dat reeel is, wordt vaak als vaststaand beschouwd.

Het is echter nodig om te beseffen dat ons wereldbeeld, in feite, subjectief is. Veel dingen op de wereld, veel wetenschappelijke aannames, zijn op misvatting, leugen, of vals bewijs, gebaseerd, en bepalen de sociale werkelijkheid, als zelfs ook de fysieke werkelijkheid. Het geloof van de mensen, of het bewustzijn, als ook de realiteitstoetsing, heeft invloed op de realiteit of werkelijkheid, of realiteit, en maakt de leugen als waar schijn.

Omdat de subjectieve werkelijkheid of realiteit, ook geloofd word, en via het bewustzijn, invloed heeft op de werkelijkheid, als ook op, en onderdel wordt, van het collectief bewustzijn, benoemen we dit als een ander voorval, en is dit aan te keren als ditgene, wat een paradigma heet.

 

 

 

 

 

Gezegend is hij die staat aan het begin. Want hij zal het einde kennen, en de dood niet smaken.

 

Tot rust komen.

 

Waarheid kent, in tegenstelling tot de doorgaanse dingen die zijn, een extra dimensie, en dat is waar, of is waarheid zelf. Om echter een groot spectrum, waarbij waarheid, en leugen, aan bod komen, te begrijpen, is het benodigd, om de ware en werkelijke aard van waarheid, te kennen, alswel ook de leugen, en alle andere doorgaanse dingen die niet persee waar zijn, maar gewoon zijn, te begrijpen als bestaansvormen die leunen, roven en trekken, aan die dingen die op zichzelf, alsook in de basis als ook essentie, wel waar zijn. Dat wat de waarheid vreemd is, en enkel en alleen maar zijn, is hetgene, waar de meeste mensen op aarde, mee verbonden zijn, wat ze, wegens hen ongeloof, als enigste referentiekader zullen hebben.  Het is belangrijk dit in perspectief helder te kunnen zien.

 

Vergelijk dit met een Christus en een Boedha. De Christus accepteert niet dat zijn zijn, het enige is, wat er toe doet. Een christus leert, om naast het harmonieuze zijn dat een ieder in of middels meditatie kan ervaren, naast zichzelf, ook nog hogere principes kent, waarvan waarheid er een is. Een mediterende boeddhist echter, zal je aanraden, ondanks het bestaan van waarheid, leugen, kwaad, hemel, hel en oordeel, om gewoon stil te beoefenen op datgene wat je bent, en belooft mischien een beetje vaag dat de waarheid je er min of meer bij gegeven zal worden, en zal je daarom ook aanraden en onderwijzen, om de waarheid, zo, mediterend met en als je eigen zijn, te ondervinden, als dat wat je waarachtig, waarlijk of waar bent. De Boedha zal de waarheid niet negeren, het is alleen niet zijn werk, handelingswijze, of beleid.

 

Dit ware, wat Boedha links laat, en Christus navolgt, is datgene, wat doordat het ook is, het gene is wat als waarheid wordt aangeduid. Je ziet dat er een echt duidelijk, belangrijk verband bestaat tussen de dingen die zijn, en de dingen die waar zijn. Christus of Boedhist, of van welke religie dan ook, je kan de waarheid, hoe je er ook tegenaan kijkt, in werkelijkheid niet, en in waarheid niet, negeren. De waarheid realiseert in het lege, altijd al bestane, grondbeginsel, van het bestaan; oftewel, het donkere, niet duistere, maar donker en licht universum, of schoot, de (Aardse) Moeder geheten en gezijnde, altijd nieuwe manifestaties, van potentie, en mogelijkheid. De sterren staan als lichtcontrast, tot de donkere, en dus ook lichte, universele hemel.

 

De eerste vraag die hier gesteld moet worden, is wat de relatie is van het universum, de mogelijk nog kale oergrond, en en ook naar, met, en ten op zichtte van de waarheid. Heeft de waarheid enkel maar plaats binnen het universele bestaan, en daar buiten en daarom heen niets meer, of zijn de planeten die geschapen zijn, waar het universum mogelijk vol van is, gewoon niet aan de aardse mensen geleerd en of geopenbaard? 

 

Het antwoord is helder en eenvoudig en is de essentie, die een ieder mens of individu, moet hanteren, bewaren en begrijpen, betreffende, de omgang, het streven naar, en of het begeren van, waarheid. De waarheid is groter, of eigenlijk juist sterker, en onvergankelijker, dan alle tegenslagen, en aanvallen van tegenstanders, die zich op leugen baseren, maar zich als waarheid voordoen, terwijl ze  op leugen gebaseerd zijn. 

 

Waarheid bestaat als waar zijn, en kan nooit vernietigd worden, omdat dezelfde waarheid als wat de waarheid zelf is of heeft, ook altijd de verdediging van de waarheid zal zijn? Echter, hoe zit het dan met de val van mens, en het gevallen bewustzijn wat we terug vinden op de askrealjesus website? Is dat infeite niet een strijd tegen wat echt is, een strijd tegen waarheid? Hoe zit het met de tweede dood, en waarom komen wezens daar mee in aanraking, als de waarheid beschermt?

 

Als waarheid zo onverslaanbaar is, waarom heeft het dan nog nooit de wereldproblematiek, waar veel leugen is, opgelost? 

 

Om wat verder uit te wijden, op het begrip waarheid en de vraag, en waarheid wat duidelijker op en inzichtelijker te maken, is waarheid, wanneer je het opnieuw concreet stelt, datgene wat is, en is waarheid, daarnaast, ook, datgene, wat naast zijn eigen zijn, ook, zelfvoorzienend, onuitputbaar, onvergankelijk en waar is. Waarheid, is, waar, en vergaat nietomdat het aspecten heeft, waarmee het geaard is zoals alleen de waarheid is, ongelimiteerd in waarheid, werkelijkheid, en energie, met vaste voeten aan de grond, omdat men de leugen daar, en juist dan, juist tijdens aarding, niet hoeft te vrezen. Zoals bijvoorbeeld leugen en of illusie anders geaard zijn, meer op en of als de vrouwelijke kracht leunen, en de mannelijke kracht, van bijvoorbeeld de Schepper, minder vertegenwoordigen. Het kind van het Licht kan er trouwens ook voor vallen, omdat er een onbalans is tussen geven en nemen, en het lichtwezen onvrijwillig geeft, omdat hij of zij nog in een leugen of illusie geloofd waarmee nog niet is afgerekend. De wezens, die leugen eren of aanbidden, zoeken zelf onophoudelijk naar zwakheden van lichtwezens, en hebben die constant om en voor het aftappen van energie, nodig, van andere energetische verschijnselen. Zij plegen roof, of trekken lager geweten wezens aan, en de hogere daar waar ze onwetend zijn, liegen ze voor, om hen leeg te roven, en ze vervolgens van leugen als waarheid bewust te maken, en zo te laten zijn.

 

die waar zijn, en daarom energie hebben, en in dit geval dus leugens, of leugenachtige aantrekken. en dus de beweerde energie, in werkelijkheid helemaal niet bestaat. Hoe de leugen de waarheid ook aan probeert te vallen, of wat dan ook, omdat waarheid aan de lage trilling van valsheid, illusie, leugen, en afhankelijkheid, niet voldoet, en waarheid deze overtreft, verslaat waarheid, deze vier leugens, en of tekortkomingen. Deze laatste vier, om te zien hoe dit tegengesteld aan waarheid is, lenen hen energie om te kunnen bestaan, en kunnen niet op eigen kracht voortborduren, omdat de kracht zelf een leugen, missplaatsing, of een verzinsel is.

 

Afhankelijkheid, van een eventueel andere, zelfvoorzienende, energetische bestaansvorm, of kracht, of wat dan ook, typeert in dit geval, niet de waarheid of het Licht, maar de duisternis. Deze duisternis, die het licht dat het bevat of heeft, eigenlijk gestolen heeft, van de mensen die een vervorming van waarheid, in leugen, als waarheid geloven, is niet zelfvoorzienend, en krijgt geen bewijs voor zijn / haar bestaan.

Om als waarheid, zijn bestaan te kunnen garanderen en verzekeren, en ook, te bewijzen, houdt, haalt en of heeft, de waarheid, zijn bewijs, bij de eigen, zelfvoorzienende, onvergankelijke, energievoorrading, van zichzelf. De waarheid is, zelf, en kent zichzelf, als onuitputtelijke energie, juist omdat de waarheid, die zelf een verbinding heeft met de energie van ons universum, deze energie ook onttrekt, zonder hem te stelen, omdat de waarheid zelf, Goed genoeg is, en de energie dankt voor, van en aan, zichzelf. Deze combinatie van basale grondslagen, van wezenlijke bestaandheden, maken de waarheid geloofd, waar, bestaand, en onvergankelijk, en de leugen erkent verworpen, alszijnde een middel om de waarheid in kracht af te doen nemen, en te misleiden.

 

Waarheid is zelf, op zichzelf, aan en zelfs ook af gewezen, getoetst en bewezen, werkelijk waar.

 

Hoe geeft de waarheid vorm?

 

Waarheid bestaat, of ontstaat, als werkelijkheid, als ook onmiskenbaar, uit en als, realiteit, waarbij de realiteit, is, en de werkelijkheid, werkt. Waarheid is verbonden, in zijn kern, (of zijn hart) met, het begin, als ook, het eind, van waarheid zelf. Waarheid is dit begin, en dit eind, en dat wat in het midden is, alszijnde waar gevolg van het begin, en oorzaak van het eind.

 

Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

 

Dit alles van begin tot eind, beslaat het spectrum van waarheid, met waarheid zelf ook in het midden, Christus, de Zoon, aangemeten. Waarheid heeft ook verband metwerkelijkheid en realiteit, die binnen het spectrum van waarheid vallen, en bestaan. Weet dat de waarheid, niet alleen is, maar ook waar is, omdat het verbintenis kent met het grotere, of grootste, concept, van waarheid zelf; de werkelijkheid, aardigheid, en realiteit.

Waarheid zelf, is, en is waar.

Iets wat waar is, kennen wij als dat ene wat zowel, waar, is, als ook, bestaand. Dat wat zowel waar is, als bestaand, is niet wat we waar noemen, maar de gehele woordenketting, geld voor deze bestaansvorm; waarheid, waars dat niet alleen waar is, maar ook is, en niet alleen is, maar ook waar is.

 

Is en waar geven waarIs, wat terug te herlijden valt tot het woord zelf; waarheid. Waarheid, is waar, echt en bestaand, omdat het zelf, een zelfvoorzienende, onvergankelijke, energie leverende, kracht is. Waarheid is ook een kracht die zichzelf verbindt, bestaat, en een maakt met de werkelijkheid, bestaande, als echt, en waar., 1 met die werkelijkheid, of zijnde als werkelWaarheid, is waar, of wordt waar gevonden, omdat het het ware aspect van de werkelijkheid; de basis van deze werkelijkheid; de grondbeginselen, gelijk zijn, of is, of een is, met deze werkelijkheid, die zelf ook, in de essentie en de basis, waar is. Waar,  wil zeggen, dat, het niet door de wetten van de werkelijkheid wordt afgedaan, maar dat het er gelang en gelijk(w)aardig mee bestaat, omdat de werkelijkheid de basis is van waarheid, daar deze werkelijkheid zelf ook werkt,  en niet faalt te werken, omdat zijn oorsprong onvergankelijk en zelfvoorzienend is, en altijd, eeuwig en bestaand. De waarheid is een bestaansvorm, die net als de werkelijkheid, bestaat op, of en in en als, zelfvoorzienende kracht.

 

Want uwer is het koningkrijg, de kracht de, macht en de heerlijkheid.

 

De waarheid is een staat van zijn die door alle basiswetten wordt onderschreven. waarheid is een wezen, dat in de werkelijkheid zijn bewijs vind, door door geen enkele tegenstand, verslagen te worden.  De tegenhanger van waarheid echter, leugen, compromeert niet met de realiteit of werkelijkheid, en poogt te bestaan terwijl het in essentie zelf geen bestaan heeft, maar van het werkelijk bestaande is afgeleid, of verbogen. Indien je zou aanemen, dat onze basis licht is, dan kan je dit als deel van de waarheid beschouwen, omdat deze basis het begin van alles is en daarom niet kan verdwijen. en is dat wat we leugen noemen, zo als ingeschat kan worden, verbonden met duisternis, wat geen basis is, of wel?

 

Waarheid heeft een bestaansverbonden basis en of essentie, die onvergankelijk is, begin is, en welke de waarheid vervolgende, zelf ook waar is.

 

 

 

 

Het is zeker mogelijk, vanwege onvoltooid perspectief, dat hier het commentaar van zekere psychiater .. wordt gehoord. Namelijk, dat er onsamenhangende spraak of schrift word geconstateerd, en dat de lijn aan de basis vast dus wordt verloren.

 

 

 

 

Het zou u kunnen vermoeden dat de daadkracht op waarheid wat vaster wordt dan wat je hier ziet. Zij die niet de open deur voor de opgevaren schare kunnen zijn hebben zelf nog onvolmaaktheden.

 

 

 

Waarheid is waar, omdat het een relatie heeft met de werkelijkheid en of realiteit, waarbij het zelf zijn realiteit wordt, alsook zijn werking, omdat het verbonden is met oorsprong, begin, realiteit, werkelijkheid en waarheid. Waarheid is zichzelf als waarheid, onvernietigbaar en onontkomelijk, onontkenbaar, en maakt zichzelf bewezen waar, door de basisaspecten van de aard, werkelijkheid en realiteit, waar waarheid mee verbonden is, te evenaren, of daar het gevolg van te zijn, hebbende een duidelijk verband met de aspecten daarvan, die iets, waarheid is dit geval, reeel werkelijk maken. Psychoot typte net, denkt Stefan.

 

De waarheid zelf is ook verbonden aan en met wil, en het is zo, dat de waarheid .. onvergankelijk is, omdat het relatie heeft tot veroorzakelijke, (collectieve) wil, welke zelf onderdeel is van de waarheid zelf. Waarheid heeft namelijk een vaststaand bewezen principe, en is dit ook en wordt, omdat het zijn stoeling en bedding, in de realiteit en werkelijkheid vind, bestaande als werkelijke, realistische waarheid.

 

Waarheid, naast zijn ware aspect, is. in tegenstelling tot meerdere andere dingen die zijn, niet alleen bestaand, maar ook Waar bestaand, Waarheid. .. Kortgezegd wordt hier duidelijk wat zowel de definitie van waarheid, als ook de waarheid zelf, werkelijk is. Waarheid, als waar(heid) bestaand, is onweerlegbaar, en heeft, zijn onontdoenstaanbaarheid in de werkelijkheid, oorsprongen. Waarheid is, en bewijst zijn waarheid, naar voor en van de door ons onontkende bestaansvormen, werkelijkheid en of realiteit.  Het is deze onlosmakelijke band, met basis, aard, werkelijkheid en realiteit, die de waarheid waar maken, of hem als bewezen waar te doen laten ondervinden.

 

Kortgezegd, maar cruciaal, en meer begrijpelijk voor de onderzoekende, is waarheid in werkelijkheid, en in waarheid,  datgene wat concreet is, op en van zichzelf, en zijn ware bestaan, in waarheid, is, omdat bepaalde essentiële en basale bestaanswaardes, waardoor de waarheid wordt verwerkelijkt, onweerlegbaar bestaan in relatie met en tot waarheid.

 

(intervallen) .. ... Mogelijk correct geïnterpreteerd.

 

Jezus zei:

 

Ik ben de weg. de waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

Is mogelijk niet meer zo:

Liever schrijf ik niet verder. Bovenstaande is vrij basaal, en heeft voldoende vat op de essentie. De psychoot dwaalt daar vanaf.

 

Waarheid is, in essentie, datgene, wat is, zelfvoorzienend, onuitputbaar en Onvergankelijk is, maar niet alleen is, maar ook waar, is. Waarheid is waar omdat het niet gelijk is, aan valsheid, illusie, leugen, en of afhankelijkheid, van een eventueel andere, zelfvoorzienende, energetische bestaansvorm, of wat voor kracht dan ook. Om zijn bestaan te kunnen garanderen, en of bewijzen, haalt de waarheid zijn bewijs daar bij de eigen zelfvoorzienende, onvergankelijke, kracht van, Zichzelf.

 

Hoe geeft de waarheid vorm?

 

Waarheid bestaat, of ontstaat, als werkelijkheid, als ook onmiskenbaar, uit en als, realiteit, waarbij de realiteit, is, en de werkelijkheid, werkt. Waarheid is verbonden, in zijn kern, (of zijn hart) met, het begin, als ook, het eind.

 

Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het eind. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

Dit alles van begin tot eind, beslaat het spectrum van waarheid, en ook werkelijkheid en realiteit, omdat die binnen het spectrum van waarheid vallen. Weet dat de waarheid, niet alleen is, maar ook waar is, omdat het verbintenis kent met het grotere, of grootste, concept, van waarheid zelf; de werkelijkheid, aardigheid, en realiteit.

Waarheid zelf, is, en is waar.

Iets wat waar is, kennen wij als dat ene wat zowel, waar, is, als ook, bestaand. Dat wat zowel waar is, als bestaand, is niet wat we waar noemen, maar de gehele woordenketting, geld voor deze bestaansvorm; waarheid, waars dat niet alleen waar is, maar ook is, en niet alleen is, maar ook waar is.

 

Is en waar geven waarIs, wat terug te herlijden valt tot het woord zelf; waarheid. Waarheid, is waar, echt en bestaand, omdat het zelf, een zelfvoorzienende, onvergankelijke, energie leverende, kracht is. Waarheid is ook een kracht die zichzelf verbindt, bestaat, en een maakt met de werkelijkheid, bestaande, als echt, en waar., 1 met die werkelijkheid, of zijnde als werkelWaarheid, is waar, of wordt waar gevonden, omdat het het ware aspect van de werkelijkheid; de basis van deze werkelijkheid; de grondbeginselen, gelijk zijn, of is, of een is, met deze werkelijkheid, die zelf ook, in de essentie en de basis, waar is. Waar,  wil zeggen, dat, het niet door de wetten van de werkelijkheid wordt afgedaan, maar dat het er gelang en gelijk(w)aardig mee bestaat, omdat de werkelijkheid de basis is van waarheid, daar deze werkelijkheid zelf ook werkt,  en niet faalt te werken, omdat zijn oorsprong onvergankelijk en zelfvoorzienend is, en altijd, eeuwig en bestaand. De waarheid is een bestaansvorm, die net als de werkelijkheid, bestaat op, of en in en als, zelfvoorzienende kracht.

 

Want uwer is het koningkrijg, de kracht de, macht en de heerlijkheid.

 

De waarheid is een staat van zijn die door alle basiswetten wordt onderschreven. waarheid is een wezen, dat in de werkelijkheid zijn bewijs vind, door door geen enkele tegenstand, verslagen te worden.  De tegenhanger van waarheid echter, leugen, compromeert niet met de realiteit of werkelijkheid, en poogt te bestaan terwijl het in essentie zelf geen bestaan heeft, maar van het werkelijk bestaande is afgeleid, of verbogen. Indien je zou aanemen, dat onze basis licht is, dan kan je dit als deel van de waarheid beschouwen, omdat deze basis het begin van alles is en daarom niet kan verdwijen. en is dat wat we leugen noemen, zo als ingeschat kan worden, verbonden met duisternis, wat geen basis is, of wel?

 

Waarheid heeft een bestaansverbonden basis en of essentie, die onvergankelijk is, begin is, en welke de waarheid vervolgende, zelf ook waar is.

 

 

 

 

Het is zeker mogelijk, vanwege onvoltooid perspectief, dat hier het commentaar van zekere psychiater .. wordt gehoord. Namelijk, dat er onsamenhangende spraak of schrift word geconstateerd, en dat de lijn aan de basis vast dus wordt verloren.

 

 

 

 

Het zou u kunnen vermoeden dat de daadkracht op waarheid wat vaster wordt dan wat je hier ziet. Zij die niet de open deur voor de opgevaren schare kunnen zijn hebben zelf nog onvolmaaktheden.

 

 

 

Waarheid is waar, omdat het een relatie heeft met de werkelijkheid en of realiteit, waarbij het zelf zijn realiteit wordt, alsook zijn werking, omdat het verbonden is met oorsprong, begin, realiteit, werkelijkheid en waarheid. Waarheid is zichzelf als waarheid, onvernietigbaar en onontkomelijk, onontkenbaar, en maakt zichzelf bewezen waar, door de basisaspecten van de aard, werkelijkheid en realiteit, waar waarheid mee verbonden is, te evenaren, of daar het gevolg van te zijn, hebbende een duidelijk verband met de aspecten daarvan, die iets, waarheid is dit geval, reeel werkelijk maken. Psychoot typte net, denkt Stefan.

 

De waarheid zelf is ook verbonden aan en met wil, en het is zo, dat de waarheid .. onvergankelijk is, omdat het relatie heeft tot veroorzakelijke, (collectieve) wil, welke zelf onderdeel is van de waarheid zelf. Waarheid heeft namelijk een vaststaand bewezen principe, en is dit ook en wordt, omdat het zijn stoeling en bedding, in de realiteit en werkelijkheid vind, bestaande als werkelijke, realistische waarheid.

 

Waarheid, naast zijn ware aspect, is. in tegenstelling tot meerdere andere dingen die zijn, niet alleen bestaand, maar ook Waar bestaand, Waarheid. .. Kortgezegd wordt hier duidelijk wat zowel de definitie van waarheid, als ook de waarheid zelf, werkelijk is. Waarheid, als waar(heid) bestaand, is onweerlegbaar, en heeft, zijn onontdoenstaanbaarheid in de werkelijkheid, oorsprongen. Waarheid is, en bewijst zijn waarheid, naar voor en van de door ons onontkende bestaansvormen, werkelijkheid en of realiteit.  Het is deze onlosmakelijke band, met basis, aard, werkelijkheid en realiteit, die de waarheid waar maken, of hem als bewezen waar te doen laten ondervinden.

 

Kortgezegd, maar cruciaal, en meer begrijpelijk voor de onderzoekende, is waarheid in werkelijkheid, en in waarheid,  datgene wat concreet is, op en van zichzelf, en zijn ware bestaan, in waarheid, is, omdat bepaalde essentiële en basale bestaanswaardes, waardoor de waarheid wordt verwerkelijkt, onweerlegbaar bestaan in relatie met en tot waarheid.

 

(intervallen) .. ... Mogelijk correct geïnterpreteerd.

 

Jezus zei:

 

Ik ben de weg. de waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

Is mogelijk niet meer zo:

Liever schrijf ik niet verder. Bovenstaande is vrij basaal, en heeft voldoende vat op de essentie. De psychoot dwaalt daar vanaf.

Maak een Gratis Website met JouwWeb